Toelatingsprocedure

Procedure toelating nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2022-2023

Voor het schooljaar 2022-2023 heeft het Christelijk Gymnasium plaats voor 190 nieuwe brugklassers.

 

POVO-procedure
Hier volgt in het kort een uitleg van onze toelatingsprocedure. Deze toelatingsprocedure maakt deel uit van de zogenaamde POVO-procedure (overgang Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs) waarin afspraken zijn vastgelegd tussen de Utrechtse onderwijsbesturen en de gemeente Utrecht over een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

 

1. Toelatingscriteria
Conform de POVO-procedure wordt de leerling toegelaten op basis van het advies afgegeven door de leerkracht van groep 8 van de basisschool. Dit advies is mede gebaseerd op het leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) van de basisschool.

Zie voor verdere uitleg (https://www.naarhetvo.nl) en onderstaand stroomschema.

Diagram ouderinformatie-naar het VO

 

2. Aanmelding
Aanmeldingen vinden digitaal plaats door de basisschool via Onderwijs Transparant.

 

3. (Over)aanmelding en loting

Overzicht aanmeldingen vanaf 2017-2018

Bij eventuele overaanmelding wordt er geloot onder de plaatsbare leerlingen (zie de POVO-procedure).

Broertjes/zusjes-regeling

De broertjes/zusjes-regeling wordt gefaseerd afgeschaft op het Christelijk Gymnasium Utrecht. Leerlingen die aan onderstaande regels voldoen worden bij overaanmelding geplaatst mits ze aan de toelatingscriteria voldoen.

Indien een leerling in aanmerking wil komen voor de broertjes/zusje-regeling, moet
1. de broer/zus op 1 april 2022 leerling van het CGU zijn.
2. de broer/zus ook in het schooljaar 2018/2019 al leerling van het CGU zijn geweest.
zie ook broertjes/zusjes-regeling

 

4. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt gevraagd ruim vóór de deadline van aanmelding contact op te nemen met Annet de Schaaf, leerlingbegeleider (a.deschaaf@cgu.nl) om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Doel van het intakegesprek is om wederzijds te verkennen of het CGU een goede school is voor de betreffende leerling.

 

5. Rectorsplaats
De schoolleiding behoudt zich het recht voor om in zeer bijzondere (medische) gevallen af te wijken van de hierboven beschreven procedure. Ouders kunnen via het aanmeldformulier dat wordt aangeleverd door de basisschool een toelichting geven op deze aanvraag. De toelatingscommissie geeft een advies aan de rector, die over de plaatsing beslist. De beslissing wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan de basisschool vóór een eventuele loting. Aanvragen voor een rectorsplaats ná een eventuele loting worden niet in behandeling genomen.

 

6. Tijdschema
Leerlingen moeten door de basisschool uiterlijk op dinsdag 15 maart 2022 (voor 12:00 uur) aangemeld worden in Onderwijs Transparant.

Woensdag 30 maart 2022 is een eventuele loting. De uitslag hiervan is dezelfde dag (vóór 17:00 uur) door de basisschool in Onderwijs Transparant te zien. Ouders ontvangen van ons van de uitslag een schriftelijke bevestiging.


7. Klachten

Uiteraard doen wij ons uiterste best voor een zorgvuldige en correcte uitvoering van de procedure. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben dan staat in de procedure beschreven hoe te handelen.