Toelatingsprocedure

 

Procedure toelating nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2024-2025

Het CGU houdt zich aan de stedelijke afspraken voor de overstap van PO naar VO. Deze toelatingsprocedure maakt deel uit van de zogenaamde POVO-procedure (overgang Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs) waarin afspraken zijn vastgelegd tussen de Utrechtse onderwijsbesturen en de gemeente Utrecht over een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Deze procedure is te vinden op de website van Naar het VO.

Als categoriaal gymnasium hebben wij een regiofunctie. Want hoewel heel veel van onze leerlingen in Utrecht wonen, komen er ook veel leerlingen uit o.a. Stichtse Vecht, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Zeist en Bunnik naar onze school.
Vanwege onze regiofunctie maken wij in het geval een loting geen onderscheid tussen de woonplaats van leerlingen. Utrechtse leerlingen en leerlingen van buiten Utrecht hebben dus net zoveel kans om ingeloot te worden.

Over een loting gesproken; hoewel sommige mensen denken dat er op een gymnasium altijd geloot zal moeten worden, hebben we de afgelopen 3 jaar gelukkig geen loting gehad. We doen er alles aan om ook dit schooljaar een loting te voorkomen. En als we moeten loten is de kans dat je ingeloot wordt echt vele malen groter dan dat je uitgeloot wordt. Wees dus voorzichtig met tactische kiezen.
We starten schooljaar 2025-2026 graag met 6 brugklassen.

Ons advies; kies voor de school waar je volgend jaar graag naar toe wilt! Dan hopen wij heel erg dat je dat daar volgend jaar ook kunt starten!

En wil je graag naar het CGU? Dan hopelijk tot snel!

 

Bij het proces van aanmelding horen wel een paar spelregels. Dat noemen we de POVO-procedure, hieronder staan een aantal aandachtspunten. Jij en je ouders kunnen ook met jullie vragen terecht bij je groep 8-leerkracht.

POVO-procedure
Hieronder volgt een korte toelichting op van onze toelatingsprocedure.

 1. Toelatingscriteria
  Conform de POVO-procedure wordt de leerling toegelaten op basis van het advies afgegeven door de leerkracht van groep 8 van de basisschool. Dit advies is mede gebaseerd op het leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) van de basisschool. Wij verwachten van leerlingen een enkelvoudig en overtuigend VWO-advies met veelal A-I scores op het gebied van spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat en rekenen.
 2. Aanmelding
  Aanmeldingen vinden digitaal plaats door de basisschool via Onderwijs Transparant. Natuurlijk alleen met jouw toestemming en die van je ouders. Aanmeldingen op andere wijze worden niet in behandeling genomen.
 3. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
  Ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden gevraagd zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 1 februari contact op te nemen met Annet de Schaaf, leerlingbegeleider (a.deschaaf@cgu.nl) om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Doel van het gesprek is om wederzijds te verkennen of het CGU een goede school is voor de betreffende leerling.
 4. Rectorsplaats (directe plaatsing)
  De schoolleiding behoudt zich het recht voor om in zeer bijzondere (medische) gevallen een leerling direct te plaatsen. De basisschool dient uiterlijk 31 januari (maar het liefst eerder) kenbaar te maken waarom een leerling direct geplaatst zou moeten worden. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een toelichting van ouders en bij voorkeur een deskundigenoordeel. Uiterlijk 8 maart volgt een beslissing. Deze wordt schriftelijk medegedeeld aan basisschool en ouders.Aanvragen voor directe plaatsing ná een eventuele loting worden niet in behandeling genomen.
  Zie ook 3.1.2 uit POVO-procedure
 5. Tijdschema
  De basisschool geeft uiterlijk 31 januari het voorlopig schooladvies. De doorstroomtoets wordt in februari afgenomen en eventueel wordt het schooladvies bijgesteld. Leerlingen ontvangen uiterlijk 15 maart de uitslag van de doorstroomtoets.
  Leerlingen moeten door de basisschool tussen maandag 25 maart en vrijdag 31 maart 2024 aangemeld worden in Onderwijs Transparant.
  Donderdag 25 april 2024 om uiterlijk 16:00 uur wordt het plaatsingsbesluit bekend gemaakt en heeft een eventuele loting plaatsgevonden. Het plaatsingsbesluit is door de basisschool in Onderwijs Transparant te zien. Ouders ontvangen van ons van de uitslag een schriftelijke bevestiging.
 6. Klachten
  Uiteraard doen wij ons uiterste best voor een zorgvuldige en correcte uitvoering van de procedure. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben dan staat in de procedure beschreven hoe te handelen.